Privacy beleid

 

Update : 30/08/2022

 

Uw privacy is belangrijk en daarom willen we transparant zijn over wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

Dit beleid is van toepassing op de gebruikers van de website www.tero.be en heeft tot doel informatie te verstrekken aan de betrokkenen, zoals vereist bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Hier vindt u informatie over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden of zullen worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld. We leggen ook uit hoe u kunt controleren hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid is RLE Invest SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Tervuursesteenweg 389, 1410 Waterloo en bekend is onder het ondernemingsnummer 0656.907.259, wettelijk vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder. RLE Invest SA is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van de organisatie van teambuildings activiteiten, organisaties van evenementen in onze locaties, en restauratie en die zich terugvinden op de website. 

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens via onze contactformulieren, offerteaanvraagformulieren, online sollicitatieformulieren en via de inschrijvingsformulieren van de nieuwsbrief rechtstreeks op onze website en via email of telefoon. 

Tero verzamelt ook gegevens via cookies op zijn website, lees voor meer informatie het cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens:

 • De contactinformatie die u verstrekt bij het invullen van onze online formulieren (zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer); 
 • Uw voorkeuren voor het ontvangen van verkoop/marketing informatie
 • Deze gegevens omvatten volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie die u verstrekt bij het gebruik van de site, zoals bezochte schermen, 

 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor de volgende algemene doeleinden:

 • Beheer van de website
  • Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in de specifieke context van cookies, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen 
 • Beheer van klantenrelaties
 • Het verstrekken van gevraagde informatie (bv. via het contactformulier);
 • Facturering en boekhouding
  • Het met u te sluiten contract voor te bereiden, uit te voeren en u de gevraagde dienst te verlenen
 • Commercieel beheer
  • Om u commerciële mededelingen te sturen via email 
 • Veiligheidsbeheer via videobewaking
 • Aanwerving
  • Beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de baan

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? 

We verwerken uw persoonlijk gegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met u, ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van de diensten die we u aanbieden te verbeteren of om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van het doel van de verwerking.  De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook geschieden op basis van uw voorafgaande toestemming, als u daarom wordt verzocht.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen leden van ons personeel hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken. We zien erop toe dat de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbonden hebben de vertrouwelijkheid in acht te nemen of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit zijn de bevoegde personen in de relevante diensten binnen RLE Invest SA, te weten: afdelingen belast met marketing, onderzoek en analyse, consumenten panels, klantenservice, juridische zaken, boekhouding en belastingzaken of IT en beveiliging van informatiesystemen, administratieve of gerechtelijke autoriteiten, indien van toepassing, in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, in voorkomend geval verlengd met de termijnen van de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.  

Om te bepalen hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, houden we rekening met verschillende criteria, zoals

 • Het doel waarvoor we uw persoonsgegevens bewaren
 • Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen met betrekking tot die persoonsgegevens (bijvoorbeeld boekhoudkundige rapportageverplichtingen);
 • Of u een actieve gebruiker bent van onze diensten, of u nog steeds marketing-/verkoopcommunicatie ontvangt, of u regelmatig op onze site surft, of u onze e-mails niet opent of onze site bezoekt. Als u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingcommunicatie, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u: (i) zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie (ii) ons verzoekt uw persoonsgegevens te wissen, (iii) wanneer de toestemmingsperiode afloopt en u uw toestemming niet verlengt;
 • Elk specifiek verzoek van u om uw persoonsgegevens of account te verwijderen;
 • Alle wettelijke verjaringstermijnen om ons in staat te stellen onze eigen rechten te beheren, bijvoorbeeld de verdediging van een rechtsvordering in een rechtsgeding; en
 • Eventuele plaatselijke voorschriften of richtlijnen (bijvoorbeeld over cookies).

Doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe ontvangers die gemachtigd zijn om namens ons diensten te verlenen en die gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. 

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de op deze wijze overgedragen persoonsgegevens te waarborgen, nemen we alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens adequaat worden beschermd, zoals het sluiten van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht met de ontvangers van uw persoonsgegevens op basis van de ondertekening van de standaardcontractbepalingen (“SCC’s”) van de Europese Commissie of andere geldige overdrachtsmechanismen

Welke rechten hebt u met betrekking tot deze persoonsgegevens?

RLE Invest SA zet zich in om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Hieronder vindt u de verschillende rechten die u heeft: 

 • Toegangsrechten: U kunt toegang tot uw persoonsgegevens vragen en vragen dat onnauwkeurige persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld
 • Recht op wissen/recht om te worden vergeten: Uw recht om te worden vergeten maakt het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer:
  1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
  2. U besluit uw toestemming in te trekken;
  3. U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  4. Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  5. Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Recht om verwerking te beperken: U kunt vragen de verwerking te beperken wanneer:
  1. U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
  2. RLE Invest SA uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking; of
  3. U op legitieme gronden bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
  4. De verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig en u geeft de voorkeur aan een beperking van het gebruik boven het wissen ervan
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (“opt-out”-recht). Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Recht om een klacht in te dienen: U kunt besluiten een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA, 1000 Brussel, Rue de la Presse 35 – contact@apd-gba.be).

Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u gewoon naar RLE Invest SA

 • Via e-mail: privacy@tero.be  met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en zo mogelijk uw klantnummer.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

RLE Invest SA houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegden. RLE Invest SA kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen, waaronder de beveiliging van de verwerking, te garanderen. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe een vertrouwelijkheidsniveau in acht te nemen dat minstens gelijk is aan dat van RLE Invest SA.

 

Zijn er updates van ons privacybeleid?

We kunnen het gegevensbeschermingsbeleid zo nodig bijwerken of wijzigen. In dat geval zijn de aangebrachte wijzigingen pas van toepassing nadat 30 werkdagen zijn verstreken sinds de wijziging is aangebracht. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@tero.be